Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ที่ อาคารด้านหน้าชั้นที่ 2 สสจ.พัทลุง ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง....โทร 074-613127 ต่อ 138
  วันที่ 25 กันยายน 2560 มีผู้เข้าชม   คน 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

มาตรา 7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
มาตรา 7(4) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ  คำสั่ง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 7(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
  มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา  7 (4)
  มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
  มาตรา 9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
  มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา  7 วรรคสอง
  มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
  มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
  มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสาร
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
สิทธิการรับรู้ของประชาชน
แผนงานโครงการ ปี 2560 [ มค. 2560]
แผนงานโครงการ ปี 2559 [ มค. 2559]
แผนงานโครงการ ปี 2558 [ มค. 2558]
แผนงานโครงการ ปี 2557 [ มีค.2557]
แผนงานโครงการ ปี 2556 [ มิ.ย.. 2556]
 แผนงานโครงการ ปี 2555 [ 1 ต.ค. 2555]
 แผนงานโครงการ ปี 2554 [ 1 ต.ค. 2554]
 แผนงานโครงการ ปี 2553 [ 1 ต.ค. 2553]
 แผนงานโครงการ ปี 2552 [ 1 ต.ค. 2552]
(วัน เดือน ปี ที่ปรากฏ = วันที่นำประกาศขึ้นเว็บไซต์)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง New
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ (24 เมย.58)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 เมย.58)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.ตะโหมด (1 เมย.58)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ7-8 รพ.กงหรา (30 มค.58)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ7-8 รพ.ศรีนครินทร์ (30 มค.58)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6 รพ.สต.บ้านลานช้าง (30 มค.58)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6 รพ.สต.บ้านโคกยา (30 มค.58)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6 รพ.สต.บ้านหัวหรัง (30 มค.58)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6 รพ.สต.บ้านหนองธง (30 มค.58)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ5-6 รพ.สต.บ้านควนมะพร้าว (30 มค.58)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (28 พค. 57)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก (18 เมย. 57)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (19 ส.ค. 56)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานต่อเติมติดตั้งกันสาดด้านหน้าอาคารสถานีอนามัยและงานทาสีรั้วกำแพงรอบ สอ.บ้านแพรกหา(20 พ.ค. 56)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (16 ม.ค. 56)
ประกาศสอบราคาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ชนิดถังสำเร็จรูป (28 พ.ย. 55)
 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล (31 ส.ค. 55)
 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์สำหรับเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน (31 ส.ค. 55)
 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อชุดตรวจยาบ้าและชุดตรวจกัญชา (10 ส.ค. 55)
 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7- 8 (20 ก.ค. 55)
  ประกาศสอบราคาจ้างรั่วอิฐบล๊อก (09 ก.พ. 55)
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย (13 ต.ค. 54)
   ประกาศผลการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 55-56 (16 ก.ย. 54)
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์/วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ [07 เม.ย. 2554]
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 1 ก.ย. 2553]
  ประกาศซื้อครุภัณฑ์ทั่วไปและวัสดุทั่วไปด้วยวิธี่การทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 1 ก.ย. 2553]
  ประกาศเรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ [ 31 ส.ค. 2553]
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ [ 31 ส.ค. 2553]
  ประกวดราคาซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 82 รายการ [ 27  ส.ค. 2553]
  ประกวดราคาซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  5  รายการ [ 27  ส.ค. 2553]
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
  ประกวดราคาจ้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ [ มิ.ย. 53]
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ [ มิ.ย. 53]
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ [ มิ.ย. 53]
  ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลศรีนครินทร์  (ปัญญานันทภิกขุ) " [ 21 ธ.ค. 2552]
  ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์วารสาร "ตะลุงสาร" [ 11 ธ.ค. 2552]
  สอบราคาซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ทันตกรรม [ 29 พ.ค. 2552]
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยูนิตทำฟัน จำนวน 11 เครื่อง [ 29 พ.ค. 2552] 
 
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2558
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2558
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2558
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2557
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2557
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2557
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2557
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2557
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2557
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2556
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2556
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2556
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2556
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2556
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2556
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2556
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2556
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2556
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2556
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2556
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2555
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2555
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2555
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2555
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2555
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกกฎาคม 2555
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2555
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2555
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2555
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2555
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2555
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2555
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2554
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2554
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2554
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2554
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2554
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2554
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2554
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2554
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2554
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2554
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธฺ์ 2554
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2554
 เว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็น
ไม่สามารถติดต่อ MySQL server ได้
ตั้งกระทู้ใหม่.......